ผลการค้นหาข้อมูล
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ฯ 317,606,718.00 บาท
  หมวดสาธารณูปโภค 10,722,410.00 บาท
    ** งบดำเนินงาน  ( + ) รวม 328,329,128.00 บาท
  งบบุคลากร 283,038,000.00 บาท
  งบอุดหนุน 12,000,000.00 บาท
  งบรายจ่ายอื่น 14,335,222.00 บาท
  งบลงทุน 113,115,270.00 บาท
  งบประมาณจากแหล่งอื่น 674,440.00 บาท
     รวมงบประมาณทั้งสิ้น  751,492,060.00 บาท
หน่วยงาน ดำเนินงาน บุคลากร อุดหนุน รายจ่ายอื่น ลงทุน แหล่งอื่น รวม
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ ฯ สาธารณูปโภค รวม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/สำนักบริหาร 25,949,362.00 3,895,907.00 29,845,269.00 48,462,900.00 0.00 0.00 14,439,900.00 0.00 92,748,069.00
สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 23,388,897.00 320,203.00 23,709,100.00 26,993,200.00 0.00 0.00 4,523,000.00 0.00 55,225,300.00
กองแบบแผน 15,844,470.00 0.00 15,844,470.00 0.00 0.00 1,992,000.00 517,000.00 0.00 18,353,470.00
กองวิศวกรรมการแพทย์ 32,829,990.00 2,314,100.00 35,144,090.00 121,411,100.00 0.00 1,855,800.00 27,621,770.00 0.00 186,032,760.00
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 132,375,770.00 1,422,000.00 133,997,770.00 45,510,000.00 12,000,000.00 2,815,900.00 13,858,100.00 0.00 208,181,770.00
กองสุขศึกษา 33,658,416.47 295,200.00 33,953,616.47 36,739,000.00 0.00 884,022.00 8,189,300.00 674,440.00 80,440,378.47
สนง ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ 13,603,200.00 150,000.00 13,753,200.00 3,921,800.00 0.00 2,787,500.00 518,800.00 0.00 20,981,300.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4,297,185.72 0.00 4,297,185.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,297,185.72
กลุ่มตรวจสอบภายใน 1,339,470.00 0.00 1,339,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,339,470.00
สำนักพัฒนาวิชาการและนิเทศงาน 6,344,130.00 0.00 6,344,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,344,130.00
สนง.คณะกรรมการบริหารศูนย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ 13,698,800.00 0.00 13,698,800.00 0.00 0.00 4,000,000.00 43,447,400.00 0.00 61,146,200.00
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/สำนักบริหาร 967,778.30 0.00 967,778.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 967,778.30
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6,435,900.00 2,325,000.00 8,760,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,760,900.00
สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 5,398,808.51 0.00 5,398,808.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,398,808.51
สำนักกฏหมาย 1,474,540.00 0.00 1,474,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,474,540.00
รวมทั้งสิ้น 317,606,718.00 10,722,410.00 328,529,128.00 283,038,000.00 12,000,000.00 14,335,222.00 113,115,270.00 674,440.00 751,692,060.00
  กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
    งบดำเนินงาน  100%     ผลการใช้จ่าย  96.38%
    ไตรมาสที่ 1  26.87%     ไตรมาสที่ 1  12.74%
    ไตรมาสที่ 2  31.43%     ไตรมาสที่ 2  27.85%
    ไตรมาสที่ 3  19.98%     ไตรมาสที่ 3  23.85%
    ไตรมาสที่ 4  21.72%     ไตรมาสที่ 4  31.93%
    งบบุคลากร  100%     ผลการใช้จ่าย  0%
    ไตรมาสที่ 1  43.72%     ไตรมาสที่ 1  0%
    ไตรมาสที่ 2  18.76%     ไตรมาสที่ 2  0%
    ไตรมาสที่ 3  18.76%     ไตรมาสที่ 3  0%
    ไตรมาสที่ 4  18.76%     ไตรมาสที่ 4  0%
    งบอุดหนุน  100%     ผลการใช้จ่าย  100%
    ไตรมาสที่ 1  50%     ไตรมาสที่ 1  0%
    ไตรมาสที่ 2  0%     ไตรมาสที่ 2  38.04%
    ไตรมาสที่ 3  50%     ไตรมาสที่ 3  11.96%
    ไตรมาสที่ 4  0%     ไตรมาสที่ 4  50%
    งบรายจ่ายอื่น  100%     ผลการใช้จ่าย  89.66%
    ไตรมาสที่ 1  24.47%     ไตรมาสที่ 1  3.32%
    ไตรมาสที่ 2  45.62%     ไตรมาสที่ 2  20.98%
    ไตรมาสที่ 3  23.64%     ไตรมาสที่ 3  27.4%
    ไตรมาสที่ 4  6.27%     ไตรมาสที่ 4  37.96%
    งบลงทุน  100%     ผลการใช้จ่าย  89.35%
    ไตรมาสที่ 1  28.33%     ไตรมาสที่ 1  0.27%
    ไตรมาสที่ 2  68.12%     ไตรมาสที่ 2  20.58%
    ไตรมาสที่ 3  1.21%     ไตรมาสที่ 3  5.45%
    ไตรมาสที่ 4  2.33%     ไตรมาสที่ 4  63.06%
    เงินนอกงบประมาณ  100%     ผลการใช้จ่าย  0%
    ไตรมาสที่ 1  0%     ไตรมาสที่ 1  0%
    ไตรมาสที่ 2  100%     ไตรมาสที่ 2  0%
    ไตรมาสที่ 3  0%     ไตรมาสที่ 3  0%
    ไตรมาสที่ 4  0%     ไตรมาสที่ 4  0%
หากหน้าจอภาพไม่แสดงผลกรุณากด download เพื่อติดตั้ง flashplay เว็บไซด์ Click Here to install Flash Plug-in.   Created by A4DeskPro - Website Builder